Ośrodek Terapii Uzależnień „FOREST” jest placówką prywatną o charakterze stacjonarnym, której nadrzędnym celem jest prowadzenie działalności terapeutycznej skierowanej do osób z problemem uzależnienia i ich rodzin. Ośrodek zajmuje się również działalnością profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

§1

 1. Pacjenci Podejmujący terapię w OŚRODKU „FOREST” podpisują kontrakt.
 2. Pierwsza sesja i kontakt terapeutyczny przed przyjęciem do ośrodka ma charakter diagnostyczny i jej celem jest ustalenie wraz z pacjentem optymalnego programu terapeutycznego.
 3. Program terapeutyczny określa jego długość i częstotliwość sesji terapeutycznych które poza procesem grupowym mają także indywidualny charakter.
 4. Pacjent na koniec każdej sesji psychoterapeutycznej ma wyznaczony termin kolejnej.
 5. O innym niż wcześniej zaplanowanym zakończeniu terapii decyduje terapeuta w porozumieniu z klientem. W uzasadnionych przypadkach po konsultacji z zespołem terapeutycznym.
 6. Klient może zrezygnować z terapii na własne żądanie. O swojej decyzji zobowiązany jest poinformować terapeutę prowadzącego.
 7. W przypadku zakończenia procesu terapeutycznego wcześniej niż pierwotnie zaplanowano nie zwraca się kosztów za wcześniej zaplanowany, a niezrealizowany program terapeutyczny.

§2

 1. Wszystkie formy świadczonej pomocy terapeutycznej odbywają się na zasadzie dobrowolności, a ich koszty reguluje cennik placówki.
 2. Rejestracja do OŚRODKA „FOREST” odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez e-mail w godzinach pracy Ośrodka.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych terminów i godzin sesji psychoterapeutycznych zarówno grupowych, jak i indywidualnych.

§3

 1. Klienci OŚRODKA „FOREST” zobowiązani są do przestrzegania abstynencji. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz posiadania, spożywania i używania jakichkolwiek napojów alkoholowych, środków odurzających, w tym także leków.
 2. Na terenie OŚRODKA „FOREST” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 3. Klienci mogą być proszeni przez terapeutę o poddanie się badaniu trzeźwości, a także poddaniu się testom na obecność narkotyków we krwi.

§4

 1. Klientów OŚRODKA „FOREST” obowiązuje kulturalne zachowanie w stosunku do innych klientów i terapeutów. Klientom nie wolno używać siły fizycznej wobec innych osób, jak również wobec przedmiotów.
 2. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.
 3. Pacjentów realizujących program terapii obowiązuje zakaz intymnych kontaktów między sobą.
 4. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować rozwiązaniem kontraktu.