Oferta ośrodka

OFERTA I ZADANIA OŚRODKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I POMOCY RODZINIE

 

 

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 • prowadzenie wstępnych rozmów informacyjno-terapeutycznych z osobami z problemem alkoholowym i ich rodzinami.
 • Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym
 • prowadzenia działalności bieżącej Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

ZAJĘCIA GRUPOWE  EDUKACYJNO – WSPIERAJĄCE

 • Grupa edukacyjno-wspierająca dla osób uzależnionych
 • Trening umiejętności służących trzeźwieniu dla osób uzależnionych
 • Grupa edukacyjno-wspierająca dla osób współuzależnionych
 • Trening zachowań konstruktywnych dla osób utrzymujących dłuższą abstynencję
 • Weekendowe warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz treningi rodzinne

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ INNE DZIAŁANIA W TYM OBSZARZE

 • Prowadzenie zajęć edukacyjno-wspierających dla ofiar i sprawców przemocy w Punkcie Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 • Działania wspierające dla dzieci - ofiar przemocy domowej.
 • Działania interwencyjne w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.
 • Prowadzenie profilaktyki szkolnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Trening zastępowania agresji dla sprawców przemocy

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE I EDUKACYJNO WSPIERAJĄCE W OBSZARZE PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH

 • Konsultacje, wczesna interwencja oraz zajęcia grupowe edukacyjno-wspierające dla osób mających problemy z zażywaniem środków psychoaktywnych.
 • Współpraca z Poradnią Uzależnień w Zgorzelcu oraz z innymi placówkami leczniczymi.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 • Współpraca ze szkołami i innymi instytucjami w obszarze profilaktyki uzależnień ( alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne, przemoc w rodzinie)
 • Wczesna interwencja w stosunku do osób eksperymentujących ze środkami odurzającymi.
 • Edukacja społeczna (artykuły prasowe, audycje w lokalnym radiu i TV, działania profilaktyczne w czasie festynów, obozów rekreacyjno-sportowych itp.)

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

 • W Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień można skorzystać  z konsultacji psychologicznych psychologa – certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień. Dotyczy to zarówno pacjentów uczestniczących w programie terapeutycznym Ośrodka, jak i osób „z zewnątrz”, które potrzebują porady specjalisty.

GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

 • Grupy wsparcia dla osób uzależnionych wspomagają oddziaływania terapeutyczne, stanowią także wzmocnienie dla osób, które ukończyły podstawowy program terapii w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Uzależnień lub na Oddziale Terapii Uzależnienia od alkoholu w Sieniawce.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 • Zadaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jest kreowanie lokalnej polityki wobec alkoholu. W jej skład wchodzą specjaliści przygotowani do nowoczesnych działań w sferze różnorodnych problemów alkoholowych..
 • Na gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Do zadań gminnej komisji w tym zakresie należy:
  • Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem: rozpadu życia rodzinnego, demoralizacji małoletnich, zakłócania spokoju i porządku publicznego.
  • Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania w/w działań, i/lub poddania się leczeniu odwykowemu
  • Skierowania takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  • Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinia przygotowaną przez biegłego,
  • Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu tej osoby.